Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
 3. Dag: kalenderdag.
 4. 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Firma: Green-Flex Solutions BV
 • Adres: Herentalsebaan 77, 2150 Borsbeek
 • E-mail: info@green-flex.be
 • BTW: BE 0428 993 881

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van aflevering
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De installateur kan het type omvormer ten allen tijde wijzigen indien dit de productie ten goede komt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van producten:
  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ondertekening van de overeenkomst door de consument. Herroepingen dienen simpelweg te gebeuren op info@green-flex.com of per post aan Green-Flex Solutions BV kan de bestelling gedurende de volledige looptijd herroepen.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument de bestelling wilt annuleren na de periode van herroepingsrecht kan dit enkel geschieden met aangetekend schrijven en mits een schadevergoeding van minimaal 30 % van het bestelling bedrag.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Specifieke voorwaarden “Elektrische keuring incl. draadschema en attest van de omvormer”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht. Green Flex Solutions voorziet in het elektrisch draadschema en het attest van de omvormer. Zij versturen u een begeleidende mail voor de aangifte van uw installatie bij de netbeheerder.

Hier worden ook de nodige documenten voor de aangifte bijgevoegd, namelijk het keuringsverslag, het een draadschema en het gelijkvormigheidsattest van de omvormer.

Artikel 16 – Specifieke voorwaarden “Volledige installatie door de firma Green-Flex Solutions BV”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht. De kabelvoorzieningen in de woning naar de zekeringskast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstand van de panelen tot de zekeringskast de 25m niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgoot geopteerd wordt. Eventuele kosten of werken die nodig zijn om het plaatsen van de zonnepanelen mogelijk te maken (vb vervangen van dakpannen, vervangen van dakconstructie, dakisolatie ,…) zijn niet in deze offerte inbegrepen en zijn ten laste van de klant.

De klant is gehouden nieuwe pannen ter beschikking te stellen om zo bij eventuele schade aan de bestaande pannen, de installateurs van Green Flex Solutions toe te laten deze te vervangen. Indien de klant geen nieuwe pannen voorziet, kan Green Flex Solutions onmogelijk het dak waterdicht achterlaten en zal de klant eventuele waterschade niet op Green Flex Solutions kunnen verhalen.

De AREI keuring moet gebeuren op de datum die na installatie van de zonnepanelen werd afgesproken met de keuringsinstantie. Indien deze afspraak door de klant niet wordt gerespecteerd, kan de kostprijs voor een nieuwe keuring aan de klant worden doorgerekend.

Indien het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen, dan zal de prijs in dezelfde verhouding worden herrekend en kan geen schadeclaim worden ingediend.

Indien bij het plaats bezoek door de technieker van Green Flex Solutions blijkt dat de aardingsweerstand onvoldoende is (groter dan 30 Ohm), moet de klant dit voor de keuring van de zonnepaneleninstallatie zelf in orde brengen.

Werd dit niet in orde gebracht voordat de keuring wordt uitgevoerd, zal de klant een nieuwe keuring dienen te betalen van 181,50€.

De verantwoordelijkheid voor het aangeven van de zonnepanelen installatie aan de brandverzekering, ligt bij de klant.

Op de installatie gelden de volgende garanties:

 • Op de panelen: Productgarantie conform de garanties van de fabrikant. De garantietermijn begint te lopen van zodra het paneel aangesloten is op het net. De garantie dekt normale slijtage.
 • Op de omvormer: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de fabrieksgarantie van de door de klant gekozen omvomer. Ook hier wordt enkel normaal gebruik gedekt conform de garantievoorwaarden van de fabrikant.
 • Op het montagemateriaal: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de klant gekozen materialen, maar bedraagt minimaal 10 jaar.

Alle garanties zijn geldig indien de installatie als een goede huisvader onderhouden wordt. Indien er werken aan de zonnepaneleninstallatie uitgevoerd worden, uitgezonderd osmosereiniging door een gespecialiseerde firma, dienen deze door Green Flex Solutions uitgevoerd te worden, dit om de garantie te behouden. Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden, kan Green-Flex Solutions BV in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden.

De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan de installateurs (van Green-Flex Solutions BV of diens onderaannemer).

Indien dit wel zou gebeuren zal Green-Flex Solutions BV in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden. Alsook draagt Green Flex Solutions in geen geval garantieverantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door Green-Flex Solutions BV.